Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

tipo rexistro procedemento obxecto cantidade Estado
233/2017 Contrato de Obras por Procedemento Aberto, Oferta Economicamente Máis Vantaxosa, Varios Criterios de Adxudicación. Restauración de cubertas en edificios municipais
1234/2016 Execución de muro de contención no Morán. Contrato de Obras por Procedemento Negociado sen Publicidade Execución de muro de contención no Morán. Contrato de Obras por Procedemento Negociado sen Publicidade
Abierto, varios criterios de adjudicación 797/2015 Contrato de Servizos de prevención de riscos laborais Contrato de Servizos de prevención de riscos laborais