Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

tipo rexistro procedemento obxecto cantidade Estado
233/2017 Contrato de Obras por Procedemento Aberto, Oferta Economicamente Máis Vantaxosa, Varios Criterios de Adxudicación. Restauración de cubertas en edificios municipais
Abierto, varios criterios de adjudicación 797/2015 Contrato de Servizos de prevención de riscos laborais Contrato de Servizos de prevención de riscos laborais